Disclaimer HPHC | Healthy People Healthy Company

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik en de inhoud van de  website van HPHC BV (www.hphc.nl). Op het gebruik van de website en de kennisname van de inhoud is deze disclaimer van toepassing.

Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik
De website van HPHC BV is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te kopiëren, te verveelvoudigen, distribueren, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken over te dragen en/of te verkopen.

Cookie- en Privacyverklaring
In de Cookie- en Privacyverklaring is beschreven hoe HPHC omgaat met het gebruik van cookies en de privacy van uw gegevens als bezoeker van onze website.

Deze Cookie- en Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website en treft u hier aan. Wij adviseren u dan ook om onze Cookie- en Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle getoonde informatie op de website van HPHC BV wordt met zorg door HPHC BV samengesteld doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de informatie die te vinden is op de website van HPHC BV – al dan niet door derden aangeboden – kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig weer te geven. HPHC BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid en/of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen gebaseerd op deze informatie. Het gebruik van de inhoud van de website is volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico van de betreffende bezoeker van de website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, databankenrecht en overige wet- en regelgeving. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij HPHC BV. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij HPHC BV en/of de desbetreffende auteur(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HPHC BV en/of de betreffende auteur(s) is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij HPHC BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De eerder genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die de website van HPHC BV.bezoeken. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HPHC BV.

Beschikbaarheid
De informatie en/of aanbevelingen op deze website kunnen zonder enige voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving eenzijdig worden gewijzigd door HPHC BV. HPHC BV spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen en te houden, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke dan wel gedeeltelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Links naar informatie van HPHC.nl
Het is toegestaan om op andere websites links op te nemen die verwijzen naar informatie op www.HPHC.nl. Wel dient daarbij duidelijk en eenduidig een bronvermelding vermeld te worden op basis van een link die verwijst naar www.HPHC.nl. Het is nimmer toegestaan de website van HPHC BV of een deel daarvan op te nemen in andere website als gevolg waarvan de “look & feel” van HPHC BV op enigerlei wijze wordt aangetast.