Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie maakt onderdeel uit van uw dagelijkse bedrijfsvoering. De RI&E is meer dan een wettelijke verplichting, of onderdeel van een certificeringsproces. Het is een manier om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie goed in beeld te hebben en te houden.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een hulpmiddel: een instrument om onveilige situaties en risico’s in uw bedrijfsprocessen in beeld te krijgen en te beheersen. Hierbij gaat het niet alleen om de arbeidsrisico’s, maar ook om de continuïteit en het gewenste kwaliteitsniveau van uw organisatie. Dit levert de organisatie veel op, want juist de bedrijfsprocessen zijn bepalend voor het succes of falen van uw organisatie.

Een RI&E brengt het mogelijke falen in kaart. En dat biedt uw organisatie de kans om de risico’s die zij loopt bij het bereiken van haar doelstellingen te beheersen.

Wat kan HPHC voor u doen?

De RI&E kan het beste door uw organisatie zelf worden opgepakt. Alleen dan gaat een RI&E leven, met doorgaans een positief effect op de risicoperceptie en het veiligheidsbewustzijn. De kerndeskundigen van HPHC bieden ondersteuning bij de uitvoering. Daarbij is het doel het tot stand komen van een actuele, betrouwbare en volledige RI&E en een plan van aanpak die voldoen aan de Arbowet. Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden:

Opstellen RI&E en plan van aanpak – Compleet

Uw organisatie stelt zelf een RI&E op, onder begeleiding van een kerndeskundige. Onze inzet hangt af van de beschikbare deskundigheid en de zelfwerkzaamheid in de organisatie. Vooraf heeft u een telefonisch intakegesprek. Eventueel voeren wij een vooronderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de organisatie. Daarna stelt u binnen de organisatie een team samen en doorloopt de onderstaande stappen. De kerndeskundige begeleidt u hierin.

 • In kaart brengen van de processen, activiteiten en het arbo- en veiligheidsbeleid.
 • Inventariseren van de fysieke gevaren en de psychosociale arbeidsbelasting.

Onderdeel hiervan zijn interviews met de OR, preventiemedewerker, MT-leden en het gebouwbeheer. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van uw organisatie, de psychosociale belasting, veilig gedrag en de werkomstandigheden. Daarnaast is er altijd een rondgang door het bedrijf. Medewerkers wordt dan steekproefsgewijs gevraagd naar de werkomstandigheden.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan onderdeel vormen van de RI&E, om een beeld te vormen van de beleving van medewerkers met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Indien nodig adviseren wij een psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst (PSA).

 • Beoordelen van de risico’s en te nemen maatregelen.
 • Opstellen van de rapportage en een plan van aanpak die voldoen aan de criteria uit de Arbowet.

Belangrijk hierbij is dat uw organisatie zelf het plan van aanpak vult met verantwoordelijken en termijnen. HPHC toetst uw plan van aanpak, als onderdeel van de RI&E. Pas na deze beoordeling is de RI&E volledig afgerond.

 • Mogelijkheid tot ondersteuning van de preventiemedewerker t.a.v. de presentatie van de RI&E aan het Management Team en de OR.

RI&E toets

Het toetsen van de RI&E is het valideren van uw eigen RI&E onderzoek door HPHC. De kerndeskundige kijkt of uw onderzoek volledig is, betrouwbaar (lees: reproduceerbaar) en actueel. Er wordt een uitspraak gedaan over het wel of niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een RI&E.

De toets bestaat minimaal uit de volgende handelingen:

 • Beoordelen van de schriftelijke rapportage
 • Interview met de opsteller(s) van het rapport en de OR
 • Rondgang door het bedrijf en, via een steekproef, enkele korte interviews met werknemers en/of leidinggevenden. Hiermee krijgen wij een goed beeld van uw organisatie, de psychosociale belasting, veilig gedrag en de werkomstandigheden
 • Voldoet de RI&E aan de criteria, dan stelt HPHC een positieve toetsingsbrief op. Voldoet de RI&E niet aan de criteria, dan volgt een advies op welke onderdelen de RI&E moet worden bijgesteld of aangevuld
 • Beoordelen aangepaste RI&E en plan van aanpak. Zijn de verbeterpunten goed uitgewerkt, dan volgt een definitief toetsingsverslag

RI&E Coaching

Is de RI&E eenmaal afgerond, dan biedt de kerndeskundige (jaarlijkse) ondersteuning bij het:

 • Implementeren van plannen in de organisatie
 • Zorgen voor actieve participatie door iedereen in de organisatie
 • Monitoren en rapporteren van het beleid en bestaande en nieuwe risico’s
 • Het verbeteren van maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie

Een belangrijk criterium voor de RI&E en het plan van aanpak is dat de organisatie vooraf overeenstemming heeft met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de overheid: www.arboportaal.nl of de Basisinspectiemodule Arbozorg – RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand die te vinden is op de website van de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Klik hier voor meer informatie!